Traditional

黃涅槃讖

先打南,後打北,留取清源作佛國。

Simplified

黄涅槃谶

先打南,后打北,留取清源作佛国。

Pronunciation

huáng niè pán chèn

xiān dǎ nán , hòu dǎ běi , liú qǔ qīng yuán zuò fó guó 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.