Traditional

黃牛峽廟

三峽束江流,崖谷互吐納。
黃牛不負重,雲表恣蹴蹋。
吳船與蜀舸,有請神必答。
誰憐馬遭刵,百歲創未合。
柂師浪奔走,烹彘陳酒榼。
紛然餕神余,羹炙爭嘬陀。
空庭多落葉,日暮聲颯颯。
奇文粲可辨,高古篆籀雜。
村女賣秋茶,簪花髻鬟匝,繈兒著背上,帖妥若在榻。
山寒雪欲下,虎出門早闔。
我行忽至此,臨風久嗚唈。

Simplified

黄牛峡庙

三峡束江流,崖谷互吐纳。
黄牛不负重,云表恣蹴蹋。
吴船与蜀舸,有请神必答。
谁怜马遭刵,百岁创未合。
柂师浪奔走,烹彘陈酒榼。
纷然餕神余,羹炙争嘬陀。
空庭多落叶,日暮声飒飒。
奇文粲可辨,高古篆籀杂。
村女卖秋茶,簪花髻鬟匝,襁儿著背上,帖妥若在榻。
山寒雪欲下,虎出门早阖。
我行忽至此,临风久呜唈。

Pronunciation

huáng niú xiá miào

sān xiá shù jiāng liú , yá gǔ hù tǔ nà 。
huáng niú bù fù zhòng , yún biǎo zī cù tà 。
wú chuán yǔ shǔ gě , yǒu qǐng shén bì dá 。
shuí lián mǎ zāo èr , bǎi suì chuàng wèi hé 。
yí shī làng bēn zǒu , pēng zhì chén jiǔ kē 。
fēn rán jùn shén yú , gēng zhì zhēng zuō tuó 。
kōng tíng duō luò yè , rì mù shēng sà sà 。
qí wén càn kě biàn , gāo gǔ zhuàn zhòu zá 。
cūn nǚ mài qiū chá , zān huā jì huán zā , qiǎng ér zhù bèi shàng , tiè tuǒ ruò zài tà 。
shān hán xuě yù xià , hǔ chū mén zǎo hé 。
wǒ xíng hū zhì cǐ , lín fēng jiǔ wū yì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.