Traditional

黃犢子謠

黃牛孛犢子挽紖斷,兩腳蹋地鞋麻需斷。

Simplified

黄犊子谣

黄牛孛犊子挽紖断,两脚蹋地鞋麻需断。

Pronunciation

huáng dú zǐ yáo

huáng niú bèi dú zǐ wǎn zhèn duàn , liǎng jiǎo tà dì xié má xū duàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.