Traditional

黃石巖下作

久別鹓鸞侶,深隨鳥獸群。
教他遠親故,何處覓知聞。
昔日青雲意,今移向白雲。

Simplified

黄石岩下作

久别鹓鸾侣,深随鸟兽群。
教他远亲故,何处觅知闻。
昔日青云意,今移向白云。

Pronunciation

huáng shí yán xià zuò

jiǔ bié yuān luán lǚ , shēn suí niǎo shòu qún 。
jiào tā yuǎn qīn gù , hé chǔ mì zhī wén 。
xī rì qīng yún yì , jīn yí xiàng bái yún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.