Traditional

黃祊小店野飯示子坦子聿

山林久衰病,生世幾清明?
未作松根臥,猶尋溪上行。
食新炊麥飯,嘗饁啜蓴羹。
孺子雖知學,家貧且力耕。

Simplified

黄祊小店野饭示子坦子聿

山林久衰病,生世几清明?
未作松根卧,犹寻溪上行。
食新炊麦饭,尝饁啜蓴羹。
孺子虽知学,家贫且力耕。

Pronunciation

huáng bēng xiǎo diàn yě fàn shì zǐ tǎn zǐ yù

shān lín jiǔ shuāi bìng , shēng shì jī qīng míng ?
wèi zuò sōng gēn wò , yóu xún xī shàng xíng 。
shí xīn chuī mài fàn , cháng yè chuò chún gēng 。
rú zǐ suī zhī xué , jiā pín qiě lì gēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.