Traditional

黃鶯兒

香梢勻蕊先回暖,點點胭脂輕襯。
紅苞隱映疏篁,紅翠相間。
方瑞雪乍晴時,愛日初添線。
五雲樓上遙看,似睹溪邊,仙子妝面。
堪羨。
影轉玉枝斜,艷拂朝霞淺。
就中妖嬈,獨得芬芳,偏教容易瓊苑。
聞又報一陽時,不似鶯聲喚。
肯與梅臉爭春,靚笑群芳晚。

Simplified

黄莺儿

香梢匀蕊先回暖,点点胭脂轻衬。
红苞隐映疏篁,红翠相间。
方瑞雪乍晴时,爱日初添线。
五云楼上遥看,似睹溪边,仙子妆面。
堪羡。
影转玉枝斜,艳拂朝霞浅。
就中妖娆,独得芬芳,偏教容易琼苑。
闻又报一阳时,不似莺声唤。
肯与梅脸争春,靓笑群芳晚。

Pronunciation

huáng yīng ér

xiāng shāo yún ruǐ xiān huí nuǎn , diǎn diǎn yān zhī qīng chèn 。
hóng bāo yǐn yìng shū huáng , hóng cuì xiāng jiān 。
fāng ruì xuě zhà qíng shí , ài rì chū tiān xiàn 。
wǔ yún lóu shàng yáo kàn , sì dǔ xī biān , xiān zǐ zhuāng miàn 。
kān xiàn 。
yǐng zhuǎn yù zhī xié , yàn fú zhāo xiá qiǎn 。
jiù zhōng yāo ráo , dú dé fēn fāng , piān jiào róng yì qióng yuàn 。
wén yòu bào yī yáng shí , bù sì yīng shēng huàn 。
kěn yǔ méi liǎn zhēng chūn , jìng xiào qún fāng wǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.