Traditional

黃菊灣

時菊凝曉露,露華滴秋灣。
仙人釀酒熟,醉裏飛空山。

Simplified

黄菊湾

时菊凝晓露,露华滴秋湾。
仙人酿酒熟,醉里飞空山。

Pronunciation

huáng jú wān

shí jú níng xiǎo lù , lù huá dī qiū wān 。
xiān rén niàng jiǔ shú , zuì lǐ fēi kōng shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.