Traditional

黃蜀葵

開時閑淡歛時愁,蘭菊應容預勝流。
剩欲持杯相領略,一庭風露不禁秋。

Simplified

黄蜀葵

开时闲淡歛时愁,兰菊应容预胜流。
剩欲持杯相领略,一庭风露不禁秋。

Pronunciation

huáng shǔ kuí

kāi shí xián dàn liǎn shí chóu , lán jú yīng róng yù shèng liú 。
shèng yù chí bēi xiāng lǐng l

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.