Traditional

黃鴉吟

嗟哉黃鴉一何陋!
性喜隱翳藏荒囿。
煙深翅重飛不起,鳴聲谷谷知雨候。
夜與妖鵩群,又似惡白晝。
羽毛不足辱彈射,滋味不足登俎豆。
捕之既無用,鬻之又不售。
譬之人以支離而全,木以擁腫而壽。
若予者智不能知農圃,學不能舉孝秀,名不嘩世,動得嘲詬,是亦天下不材之尤,尚何議乎汝後!

Simplified

黄鸦吟

嗟哉黄鸦一何陋!
性喜隐翳藏荒囿。
烟深翅重飞不起,鸣声谷谷知雨候。
夜与妖鵩群,又似恶白昼。
羽毛不足辱弹射,滋味不足登俎豆。
捕之既无用,鬻之又不售。
譬之人以支离而全,木以拥肿而寿。
若予者智不能知农圃,学不能举孝秀,名不哗世,动得嘲诟,是亦天下不材之尤,尚何议乎汝後!

Pronunciation

huáng yā yín

jiē zāi huáng yā yī hé lòu !
xìng xǐ yǐn yì cáng huāng yòu 。
yān shēn chì zhòng fēi bù qǐ , míng shēng gǔ gǔ zhī yǔ hòu 。
yè yǔ yāo fú qún , yòu sì è bái zhòu 。
yǔ máo bù zú rǔ dàn shè , zī wèi bù zú dēng zǔ dòu 。
bǔ zhī jì wú yòng , yù zhī yòu bù shòu 。
pì zhī rén yǐ zhī lí ér quán , mù yǐ yōng zhǒng ér shòu 。
ruò yú zhě zhì bù néng zhī nóng pǔ , xué bù néng jǔ xiào xiù , míng bù huá shì , dòng dé cháo gòu , shì yì tiān xià bù cái zhī yóu , shàng hé yì hū rǔ hòu !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.