Traditional

黃鶴樓

手把仙人綠玉枝,吾行忽及早秋期。
蒼龍闕角歸何晚,黃鶴樓中醉不知。
江漢交流波渺渺,晉唐遺跡草離離。
平生最喜聽長笛,裂石穿雲何處吹?

Simplified

黄鹤楼

手把仙人绿玉枝,吾行忽及早秋期。
苍龙阙角归何晚,黄鹤楼中醉不知。
江汉交流波渺渺,晋唐遗迹草离离。
平生最喜听长笛,裂石穿云何处吹?

Pronunciation

huáng hè lóu

shǒu bǎ xiān rén lǜ yù zhī , wú xíng hū jí zǎo qiū qī 。
cāng lóng què jiǎo guī hé wǎn , huáng hè lóu zhōng zuì bù zhī 。
jiāng hàn jiāo liú bō miǎo miǎo , jìn táng yí jì cǎo lí lí 。
píng shēng zuì xǐ tīng cháng dí , liè shí chuān yún hé chǔ chuī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.