Traditional

黑潭龍

黑潭水深黑如墨,傳有神龍人不識。
潭上駕屋官立祠,龍不能神人神之。
豐兇水旱與疾疫,鄉裏皆言龍所為。
家家養豚漉清酒,朝祈暮賽依巫口。
神之來兮風飄飄,紙錢動兮錦傘搖。
神之去兮風亦靜,香火滅兮杯盆冷。
肉堆潭岸石,酒潑廟前草。
不知龍神享幾多,林鼠山狐長醉飽。
狐何幸?
豚何辜?
年年殺豚將餵狐。
狐假龍神食豚盡,九重泉底龍知無?

Simplified

黑潭龙

黑潭水深黑如墨,传有神龙人不识。
潭上驾屋官立祠,龙不能神人神之。
丰凶水旱与疾疫,乡里皆言龙所为。
家家养豚漉清酒,朝祈暮赛依巫口。
神之来兮风飘飘,纸钱动兮锦伞摇。
神之去兮风亦静,香火灭兮杯盆冷。
肉堆潭岸石,酒泼庙前草。
不知龙神享几多,林鼠山狐长醉饱。
狐何幸?
豚何辜?
年年杀豚将喂狐。
狐假龙神食豚尽,九重泉底龙知无?

Pronunciation

hēi tán lóng

hēi tán shuǐ shēn hēi rú mò , chuán yǒu shén lóng rén bù shí 。
tán shàng jià wū guān lì cí , lóng bù néng shén rén shén zhī 。
fēng xiōng shuǐ hàn yǔ jí yì , xiāng lǐ jiē yán lóng suǒ wéi 。
jiā jiā yǎng tún lù qīng jiǔ , zhāo qí mù sài yī wū kǒu 。
shén zhī lái xī fēng piāo piāo , zhǐ qián dòng xī jǐn sǎn yáo 。
shén zhī qù xī fēng yì jìng , xiāng huǒ miè xī bēi pén lěng 。
ròu duī tán àn shí , jiǔ pō miào qián cǎo 。
bù zhī lóng shén xiǎng jī duō , lín shǔ shān hú cháng zuì bǎo 。
hú hé xìng ?
tún hé gū ?
nián nián shā tún jiāng wèi hú 。
hú jiǎ lóng shén shí tún jìn , jiǔ zhòng quán dǐ lóng zhī wú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.