Traditional

黑駒別盧傳素詩

既食丈人粟,又飽丈人芻。
今日相償了,永離三惡途。

Simplified

黑驹别卢传素诗

既食丈人粟,又饱丈人刍。
今日相偿了,永离三恶途。

Pronunciation

hēi jū bié lú chuán sù shī

jì shí zhàng rén sù , yòu bǎo zhàng rén chú 。
jīn rì xiāng cháng liǎo , yǒng lí sān è tú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.