Traditional

默坐

巧說安能敵拙修,焚香默坐一窗幽。
煌煌炎火常下照,浩浩黃河方逆流。
氣住神仙端可學,心虛造物本同遊。
絕知此事不相負,荊棘翦除梨栗秋。

Simplified

默坐

巧说安能敌拙修,焚香默坐一窗幽。
煌煌炎火常下照,浩浩黄河方逆流。
气住神仙端可学,心虚造物本同游。
绝知此事不相负,荆棘翦除梨栗秋。

Pronunciation

mò zuò

qiǎo shuō ān néng dí zhuō xiū , fén xiāng mò zuò yī chuāng yōu 。
huáng huáng yán huǒ cháng xià zhào , hào hào huáng hé fāng nì liú 。
qì zhù shén xiān duān kě xué , xīn xū zào wù běn tóng yóu 。
jué zhī cǐ shì bù xiāng fù , jīng jí jiǎn chú lí lì qiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.