Traditional

鼓樓舖醉歌

書生迫饑寒,一飽輕三巴。
三巴未雲已,北首趨褒斜。
匆匆出門去,裘馬不復華。
短帽障赤日,烈風吹黃沙。
俶裝先晨雞,投鞭後昏鴉。
壯哉利閬間,崖谷何谽谺。
地荒多牧卒,往往聞蘆笳。
我行春未動,原野今無花。
稚子入旅夢,挽須勸還家。
起坐不能寐,愁腸如轉車。
四方丈夫事,行矣勿咨嗟。

Simplified

鼓楼舖醉歌

书生迫饥寒,一饱轻三巴。
三巴未云已,北首趋褒斜。
匆匆出门去,裘马不复华。
短帽障赤日,烈风吹黄沙。
俶装先晨鸡,投鞭後昏鸦。
壮哉利阆间,崖谷何谽谺。
地荒多牧卒,往往闻芦笳。
我行春未动,原野今无花。
稚子入旅梦,挽须劝还家。
起坐不能寐,愁肠如转车。
四方丈夫事,行矣勿咨嗟。

Pronunciation

gǔ lóu pù zuì gē

shū shēng pò jī hán , yī bǎo qīng sān bā 。
sān bā wèi yún yǐ , běi shǒu qū bǎo xié 。
cōng cōng chū mén qù , qiú mǎ bù fù huá 。
duǎn mào zhàng chì rì , liè fēng chuī huáng shā 。
chù zhuāng xiān chén jī , tóu biān hòu hūn yā 。
zhuàng zāi lì làng jiān , yá gǔ hé hān xiā 。
dì huāng duō mù zú , wǎng wǎng wén lú jiā 。
wǒ xíng chūn wèi dòng , yuán yě jīn wú huā 。
zhì zǐ rù lǚ mèng , wǎn xū quàn huán jiā 。
qǐ zuò bù néng mèi , chóu cháng rú zhuǎn chē 。
sì fāng zhàng fū shì , xíng yǐ wù zī jiē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.