Traditional

鼓笛慢/水龍吟

縷金裙窣輕紗,透紅瑩玉真堪愛。
多情更把,眼兒斜盼,眉兒斂黛。
舞態歌闌,困偎香臉,酒紅微帶。
便直饒,更有丹青妙手,應難寫,天然態。
長恐有時不見,每饒伊,百般嬌呆。
眼穿腸斷,如今千種,思量無奈。
花謝春歸,夢回雲散,欲尋難再。
暗消魂,但覺鴛衾鳳枕,有餘香在。

Simplified

鼓笛慢/水龙吟

缕金裙窣轻纱,透红莹玉真堪爱。
多情更把,眼儿斜盼,眉儿敛黛。
舞态歌阑,困偎香脸,酒红微带。
便直饶,更有丹青妙手,应难写,天然态。
长恐有时不见,每饶伊,百般娇呆。
眼穿肠断,如今千种,思量无奈。
花谢春归,梦回云散,欲寻难再。
暗消魂,但觉鸳衾凤枕,有馀香在。

Pronunciation

gǔ dí màn / shuǐ lóng yín

lǚ jīn qún sū qīng shā , tòu hóng yíng yù zhēn kān ài 。
duō qíng gēng bǎ , yǎn ér xié pàn , méi ér liǎn dài 。
wǔ tài gē lán , kùn wēi xiāng liǎn , jiǔ hóng wēi dài 。
biàn zhí ráo , gēng yǒu dān qīng miào shǒu , yīng nán xiě , tiān rán tài 。
cháng kǒng yǒu shí bù jiàn , měi ráo yī , bǎi bān jiāo dāi 。
yǎn chuān cháng duàn , rú jīn qiān zhǒng , sī liáng wú nài 。
huā xiè chūn guī , mèng huí yún sàn , yù xún nán zài 。
àn xiāo hún , dàn jué yuān qīn fèng zhěn , yǒu yú xiāng zài 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.