Traditional

鼓笛慢/水龍吟

雪霏冰結霜凝,是誰透得春工意。
南枝向暖,江邊嶺上,獨先眾卉。
閑態幽姿,綠窗紅蒂,粉英金蕊。
念冰膚秀骨,人間要見,除非是,真仙子。
羌管且休橫吹。
待佳人,新妝初試。
鸞臺曉鑒,人花相對,何須更比。
疏影橫斜,暗香浮動,月低風細。
又豈知,漸結枝頭翠玉,有和羹美。

Simplified

鼓笛慢/水龙吟

雪霏冰结霜凝,是谁透得春工意。
南枝向暖,江边岭上,独先众卉。
闲态幽姿,绿窗红蒂,粉英金蕊。
念冰肤秀骨,人间要见,除非是,真仙子。
羌管且休横吹。
待佳人,新妆初试。
鸾台晓鉴,人花相对,何须更比。
疏影横斜,暗香浮动,月低风细。
又岂知,渐结枝头翠玉,有和羹美。

Pronunciation

gǔ dí màn / shuǐ lóng yín

xuě fēi bīng jié shuāng níng , shì shuí tòu dé chūn gōng yì 。
nán zhī xiàng nuǎn , jiāng biān lǐng shàng , dú xiān zhòng huì 。
xián tài yōu zī , lǜ chuāng hóng dì , fěn yīng jīn ruǐ 。
niàn bīng fū xiù gǔ , rén jiān yào jiàn , chú fēi shì , zhēn xiān zǐ 。
qiāng guǎn qiě xiū héng chuī 。
dài jiā rén , xīn zhuāng chū shì 。
luán tái xiǎo jiàn , rén huā xiāng duì , hé xū gēng bǐ 。
shū yǐng héng xié , àn xiāng fú dòng , yuè dī fēng xì 。
yòu qǐ zhī , jiàn jié zhī tóu cuì yù , yǒu hé gēng měi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.