Traditional

鼓笛慢/水龍吟

去年今日關山路,疏雨斷魂天氣。
據鞍驚見,梅花的皪,籬邊水際。
一枝折得,雪妍冰麗,風梳雨洗。
正水村山館,倚闌愁寄,有多少,春情意。
好是孤芳莫比。
自不分,歌梁舞地。
砌香砌影,高禪文友,清談相對。
琴韻初調,瀹甌催渝,爐薰欲試。
向此時,一段風流,付與晉人標致。

Simplified

鼓笛慢/水龙吟

去年今日关山路,疏雨断魂天气。
据鞍惊见,梅花的皪,篱边水际。
一枝折得,雪妍冰丽,风梳雨洗。
正水村山馆,倚阑愁寄,有多少,春情意。
好是孤芳莫比。
自不分,歌梁舞地。
砌香砌影,高禅文友,清谈相对。
琴韵初调,瀹瓯催渝,炉薰欲试。
向此时,一段风流,付与晋人标致。

Pronunciation

gǔ dí màn / shuǐ lóng yín

qù nián jīn rì guān shān lù , shū yǔ duàn hún tiān qì 。
jù ān jīng jiàn , méi huā dí lì , lí biān shuǐ jì 。
yī zhī zhē dé , xuě yán bīng lì , fēng shū yǔ xǐ 。
zhèng shuǐ cūn shān guǎn , yǐ lán chóu jì , yǒu duō shǎo , chūn qíng yì 。
hǎo shì gū fāng mò bǐ 。
zì bù fēn , gē liáng wǔ dì 。
qì xiāng qì yǐng , gāo chán wén yǒu , qīng tán xiāng duì 。
qín yùn chū diào , yuè ōu cuī yú , lú xūn yù shì 。
xiàng cǐ shí , yī duàn fēng liú , fù yǔ jìn rén biāo zhì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.