Traditional

鼓笛慢/水龍吟

淡煙池館,霜飈乍緊,又是年華暮。
黃花老盡,丹楓舞困,江梅初吐。
點綴南枝,暗傳春信,玉苞微露。
憑危闌空斷,誰家素臉,遙山遠,空凝佇。
昨夜一枝開處。
正前村,雪深幽曙。
看來隻恐,瑤臺雲散,玉京人去。
庾嶺寒餘,漢宮妝曉,飛堆行雨。
仗誰人惜取,孤芳雅致,作春光主。

Simplified

鼓笛慢/水龙吟

淡烟池馆,霜飚乍紧,又是年华暮。
黄花老尽,丹枫舞困,江梅初吐。
点缀南枝,暗传春信,玉苞微露。
凭危阑空断,谁家素脸,遥山远,空凝伫。
昨夜一枝开处。
正前村,雪深幽曙。
看来只恐,瑶台云散,玉京人去。
庾岭寒馀,汉宫妆晓,飞堆行雨。
仗谁人惜取,孤芳雅致,作春光主。

Pronunciation

gǔ dí màn / shuǐ lóng yín

dàn yān chí guǎn , shuāng biāo zhà jǐn , yòu shì nián huá mù 。
huáng huā lǎo jìn , dān fēng wǔ kùn , jiāng méi chū tǔ 。
diǎn zhuì nán zhī , àn chuán chūn xìn , yù bāo wēi lù 。
píng wēi lán kōng duàn , shuí jiā sù liǎn , yáo shān yuǎn , kōng níng zhù 。
zuó yè yī zhī kāi chǔ 。
zhèng qián cūn , xuě shēn yōu shǔ 。
kàn lái zhī kǒng , yáo tái yún sàn , yù jīng rén qù 。
yǔ lǐng hán yú , hàn gōng zhuāng xiǎo , fēi duī xíng yǔ 。
zhàng shuí rén xī qǔ , gū fāng yǎ zhì , zuò chūn guāng zhǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.