Traditional

鼠屢敗吾書偶得貍奴捕殺無虛日群鼠幾空為賦

服役無人自炷香,貍奴乃肯伴禪房。
書眠共藉床敷暖,夜坐同聞漏鼓長。
賈勇遂能空鼠穴,策勛何止履胡腸。
魚餮雖薄真無媿,不向花間捕蝶忙。

Simplified

鼠屡败吾书偶得狸奴捕杀无虚日群鼠几空为赋

服役无人自炷香,狸奴乃肯伴禅房。
书眠共藉床敷暖,夜坐同闻漏鼓长。
贾勇遂能空鼠穴,策勋何止履胡肠。
鱼餮虽薄真无媿,不向花间捕蝶忙。

Pronunciation

shǔ lǚ bài wú shū ǒu dé lí nú bǔ shā wú xū rì qún shǔ jī kōng wéi fù

fú yì wú rén zì zhù xiāng , lí nú nǎi kěn bàn chán fáng 。
shū mián gòng jiè chuáng fū nuǎn , yè zuò tóng wén lòu gǔ cháng 。
jiǎ yǒng suì néng kōng shǔ xué , cè xūn hé zhǐ lǚ hú cháng 。
yú tiè suī báo zhēn wú kuì , bù xiàng huā jiān bǔ dié máng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.