Traditional

鼠敗書

雲歸雨亦止,鴉起窗既白。
秋宵未為永,不寐如歲隔。
平明亟不榻,亦未暇冠幘,檢校案上書,狼藉鼠嚙跡。
食簞與果籩,攘取初不責,侈然敢四出,乃至暴方冊。
坐令漢篋亡,不減秦火厄。
向能畜一貓,狡穴詎弗獲?
緘縢又蕩然,追咎亦何益。
惰偷當自戒,鼠輩安足磔。

Simplified

鼠败书

云归雨亦止,鸦起窗既白。
秋宵未为永,不寐如岁隔。
平明亟不榻,亦未暇冠帻,检校案上书,狼藉鼠啮迹。
食箪与果笾,攘取初不责,侈然敢四出,乃至暴方册。
坐令汉箧亡,不减秦火厄。
向能畜一猫,狡穴讵弗获?
缄縢又荡然,追咎亦何益。
惰偷当自戒,鼠辈安足磔。

Pronunciation

shǔ bài shū

yún guī yǔ yì zhǐ , yā qǐ chuāng jì bái 。
qiū xiāo wèi wéi yǒng , bù mèi rú suì gé 。
píng míng jí bù tà , yì wèi xiá guān zé , jiǎn xiào àn shàng shū , láng jiè shǔ niè jì 。
shí dān yǔ guǒ biān , rǎng qǔ chū bù zé , chǐ rán gǎn sì chū , nǎi zhì bào fāng cè 。
zuò líng hàn qiè wáng , bù jiǎn qín huǒ è 。
xiàng néng xù yī māo , jiǎo xué jù fú huò ?
jiān téng yòu dàng rán , zhuī jiù yì hé yì 。
duò tōu dāng zì jiè , shǔ bèi ān zú zhé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.