Traditional

齊一和尚影堂

一公住世忘世紛,暫來復去誰能分。
身寄虛空如過客,心將生滅是浮雲。
蕭散浮雲往不還,淒涼遺教歿仍傳。
舊地愁看雙樹在,空堂隻是一燈懸。
一燈長照恒河沙,雙樹猶落諸天花。
天花寂寂香深殿,苔蘚蒼蒼閟虛院。
昔余精念訪禪扉,常接微言清道機。
今來寂寞無所得,唯共門人淚滿衣。

Simplified

齐一和尚影堂

一公住世忘世纷,暂来复去谁能分。
身寄虚空如过客,心将生灭是浮云。
萧散浮云往不还,凄凉遗教殁仍传。
旧地愁看双树在,空堂只是一灯悬。
一灯长照恒河沙,双树犹落诸天花。
天花寂寂香深殿,苔藓苍苍閟虚院。
昔余精念访禅扉,常接微言清道机。
今来寂寞无所得,唯共门人泪满衣。

Pronunciation

qí yī hé shàng yǐng táng

yī gōng zhù shì wàng shì fēn , zàn lái fù qù shuí néng fēn 。
shēn jì xū kōng rú guò kè , xīn jiāng shēng miè shì fú yún 。
xiāo sàn fú yún wǎng bù huán , qī liáng yí jiào mò réng chuán 。
jiù dì chóu kàn shuāng shù zài , kōng táng zhī shì yī dēng xuán 。
yī dēng cháng zhào héng hé shā , shuāng shù yóu luò zhū tiān huā 。
tiān huā jì jì xiāng shēn diàn , tái xiǎn cāng cāng bì xū yuàn 。
xī yú jīng niàn fǎng chán fēi , cháng jiē wēi yán qīng dào jī 。
jīn lái jì mò wú suǒ dé , wéi gòng mén rén lèi mǎn yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.