Traditional

齊雲樓晚望偶題十韻兼呈馮侍禦,周、殷二協

潦倒宦情盡,蕭條芳歲闌。
欲辭南國去,重上北城看。
復疊江山壯,平鋪井邑寬。
人稠過楊府,坊鬧半長安。
插霧峰頭沒,穿霞日腳殘。
水光紅漾漾,樹色綠漫漫。
約略留遺愛,殷勤念舊歡。
病拋官職易,老別友朋難。
九月全無熱,西風亦未寒。
齊雲樓北面,半日憑欄幹。

Simplified

齐云楼晚望偶题十韵兼呈冯侍御,周、殷二协

潦倒宦情尽,萧条芳岁阑。
欲辞南国去,重上北城看。
复叠江山壮,平铺井邑宽。
人稠过杨府,坊闹半长安。
插雾峰头没,穿霞日脚残。
水光红漾漾,树色绿漫漫。
约略留遗爱,殷勤念旧欢。
病抛官职易,老别友朋难。
九月全无热,西风亦未寒。
齐云楼北面,半日凭栏干。

Pronunciation

qí yún lóu wǎn wàng ǒu tí shí yùn jiān chéng féng shì yù , zhōu b yīn èr xié

lǎo dǎo huàn qíng jìn , xiāo tiáo fāng suì lán 。
yù cí nán guó qù , zhòng shàng běi chéng kàn 。
fù dié jiāng shān zhuàng , píng pū jǐng yì kuān 。
rén chóu guò yáng fǔ , fāng nào bàn cháng ān 。
chā wù fēng tóu méi , chuān xiá rì jiǎo cán 。
shuǐ guāng hóng yàng yàng , shù sè lǜ màn màn 。
yuē l bìng pāo guān zhí yì , lǎo bié yǒu péng nán 。
jiǔ yuè quán wú rè , xī fēng yì wèi hán 。
qí yún lóu běi miàn , bàn rì píng lán gān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.