Traditional

齊天樂

角殘鍾晚關山路,行人乍依孤店。
塞月征塵,鞭絲帽影,常把流年虛占。
藏鴉柳暗。
嘆輕負鶯花,謾勞書劍。
事往關情,悄然頻動壯遊念。
孤懷誰與強遣。
市壚沽酒,酒薄怎當愁釅。
倚瑟妍詞,調鉛妙筆,那寫柔情芳艷。
征途自厭。
況煙斂蕪痕,雨稀萍點。
最是眠時,枕寒門半掩。

Simplified

齐天乐

角残锺晚关山路,行人乍依孤店。
塞月征尘,鞭丝帽影,常把流年虚占。
藏鸦柳暗。
叹轻负莺花,谩劳书剑。
事往关情,悄然频动壮游念。
孤怀谁与强遣。
市垆沽酒,酒薄怎当愁酽。
倚瑟妍词,调铅妙笔,那写柔情芳艳。
征途自厌。
况烟敛芜痕,雨稀萍点。
最是眠时,枕寒门半掩。

Pronunciation

qí tiān lè

jiǎo cán zhōng wǎn guān shān lù , xíng rén zhà yī gū diàn 。
sāi yuè zhēng chén , biān sī mào yǐng , cháng bǎ liú nián xū zhān 。
cáng yā liǔ àn 。
tàn qīng fù yīng huā , mán láo shū jiàn 。
shì wǎng guān qíng , qiǎo rán pín dòng zhuàng yóu niàn 。
gū huái shuí yǔ qiáng qiǎn 。
shì lú gū jiǔ , jiǔ báo zěn dāng chóu yàn 。
yǐ sè yán cí , diào qiān miào bǐ , nà xiě róu qíng fāng yàn 。
zhēng tú zì yàn 。
kuàng yān liǎn wú hén , yǔ xī píng diǎn 。
zuì shì mián shí , zhěn hán mén bàn yǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.