Traditional

齊天樂

客中隨處閑消悶,來尋嘯臺龍岫。
路斂春泥,山開翠霧,行樂年年依舊。
天工妙手。
放輕綠萱牙,淡黃楊柳。
笑問東君,為人能染鬢絲否。
西州催去近也,帽檐風軟,且看市樓沽酒。
宛轉巴歌,淒涼塞管,攜客何妨頻奏。
征塵暗袖。
漫禁得梅花,伴人疏瘦。
幾日東歸,畫船平放溜。

Simplified

齐天乐

客中随处闲消闷,来寻啸台龙岫。
路敛春泥,山开翠雾,行乐年年依旧。
天工妙手。
放轻绿萱牙,淡黄杨柳。
笑问东君,为人能染鬓丝否。
西州催去近也,帽檐风软,且看市楼沽酒。
宛转巴歌,凄凉塞管,携客何妨频奏。
征尘暗袖。
漫禁得梅花,伴人疏瘦。
几日东归,画船平放溜。

Pronunciation

qí tiān lè

kè zhōng suí chǔ xián xiāo mèn , lái xún xiào tái lóng xiù 。
lù liǎn chūn ní , shān kāi cuì wù , xíng lè nián nián yī jiù 。
tiān gōng miào shǒu 。
fàng qīng lǜ xuān yá , dàn huáng yáng liǔ 。
xiào wèn dōng jūn , wéi rén néng rǎn bìn sī fǒu 。
xī zhōu cuī qù jìn yě , mào yán fēng ruǎn , qiě kàn shì lóu gū jiǔ 。
wǎn zhuǎn bā gē , qī liáng sāi guǎn , xié kè hé fáng pín zòu 。
zhēng chén àn xiù 。
màn jīn dé méi huā , bàn rén shū shòu 。
jī rì dōng guī , huà chuán píng fàng liū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.