Traditional

齊天樂

天開圖畫江山秀。
怪得人間希有。
屏島精神,潭溪骨格,鍾作名門華胄。
滿堂晝繡。
甚禊集蘭亭,竹修林茂。
得得明朝,紱麟親解公侯綬。
心胸剩羅列宿。
便能光紹,太常勛舊。
卻戀槃湖,貪求精舍,日日佳篇醇酎。
陶朱敵富。
更滄海雙珠,掌中明透。
贏得年年,蓮龜松鶴祝公壽。

Simplified

齐天乐

天开图画江山秀。
怪得人间希有。
屏岛精神,潭溪骨格,锺作名门华胄。
满堂昼绣。
甚禊集兰亭,竹修林茂。
得得明朝,绂麟亲解公侯绶。
心胸剩罗列宿。
便能光绍,太常勋旧。
却恋槃湖,贪求精舍,日日佳篇醇酎。
陶朱敌富。
更沧海双珠,掌中明透。
赢得年年,莲龟松鹤祝公寿。

Pronunciation

qí tiān lè

tiān kāi tú huà jiāng shān xiù 。
guài dé rén jiān xī yǒu 。
píng dǎo jīng shén , tán xī gǔ gé , zhōng zuò míng mén huá zhòu 。
mǎn táng zhòu xiù 。
shèn xì jí lán tíng , zhú xiū lín mào 。
dé dé míng zhāo , fú lín qīn jiě gōng hóu shòu 。
xīn xiōng shèng luó liè sù 。
biàn néng guāng shào , tài cháng xūn jiù 。
què liàn pán hú , tān qiú jīng shè , rì rì jiā piān chún zhòu 。
táo zhū dí fù 。
gēng cāng hǎi shuāng zhū , zhǎng zhōng míng tòu 。
yíng dé nián nián , lián guī sōng hè zhù gōng shòu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.