Traditional

齊天樂

自清都別後,人間夢中遊戲。
性本玄虛,君臨社稷,洪福齊天康濟。
冬溫夏清,任春水秋山,放懷如意。
外物多情,幻身無奈生憔悴。
深窮仙方道術,固煉形神,內觀返調元氣。
四大沖和,三彭遁匿,熟境繁華何忌。
真空妙有,況千古靈明,自然雕弊。
夢覺心開,廓然超萬歲。

Simplified

齐天乐

自清都别后,人间梦中游戏。
性本玄虚,君临社稷,洪福齐天康济。
冬温夏清,任春水秋山,放怀如意。
外物多情,幻身无奈生憔悴。
深穷仙方道术,固炼形神,内观返调元气。
四大冲和,三彭遁匿,熟境繁华何忌。
真空妙有,况千古灵明,自然凋弊。
梦觉心开,廓然超万岁。

Pronunciation

qí tiān lè

zì qīng dū bié hòu , rén jiān mèng zhōng yóu xì 。
xìng běn xuán xū , jūn lín shè jì , hóng fú qí tiān kāng jì 。
dōng wēn xià qīng , rèn chūn shuǐ qiū shān , fàng huái rú yì 。
wài wù duō qíng , huàn shēn wú nài shēng qiáo cuì 。
shēn qióng xiān fāng dào shù , gù liàn xíng shén , nèi guān fǎn diào yuán qì 。
sì dà chōng hé , sān péng dùn nì , shú jìng fán huá hé jì 。
zhēn kōng miào yǒu , kuàng qiān gǔ líng míng , zì rán diāo bì 。
mèng jué xīn kāi , kuò rán chāo wàn suì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.