Traditional

齊物二首

青松高百尺,綠蕙低數寸。
同生大塊間,長短各有分。
長者不可退,短者不可進。
若用此理推,窮通兩無悶。
椿壽八千春,槿花不經宿。
中間復何有,冉冉孤生竹。
竹身三年老,竹色四時綠。
雖謝椿有余,猶勝槿不足。

Simplified

齐物二首

青松高百尺,绿蕙低数寸。
同生大块间,长短各有分。
长者不可退,短者不可进。
若用此理推,穷通两无闷。
椿寿八千春,槿花不经宿。
中间复何有,冉冉孤生竹。
竹身三年老,竹色四时绿。
虽谢椿有余,犹胜槿不足。

Pronunciation

qí wù èr shǒu

qīng sōng gāo bǎi chǐ , lǜ huì dī shù cùn 。
tóng shēng dà kuài jiān , cháng duǎn gè yǒu fēn 。
cháng zhě bù kě tuì , duǎn zhě bù kě jìn 。
ruò yòng cǐ lǐ tuī , qióng tōng liǎng wú mèn 。
chūn shòu bā qiān chūn , jǐn huā bù jīng sù 。
zhōng jiān fù hé yǒu , rǎn rǎn gū shēng zhú 。
zhú shēn sān nián lǎo , zhú sè sì shí lǜ 。
suī xiè chūn yǒu yú , yóu shèng jǐn bù zú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.