Traditional

齒發

暮境侵尋歲月遒,齒搖發脫又經秋。
此身要是歸衰謝,外物何須更固留。
皁白從來憎了了,登臨且復送悠悠。
嗣宗痛飲圖南睡,萬身輸君此一籌。

Simplified

齿发

暮境侵寻岁月遒,齿摇发脱又经秋。
此身要是归衰谢,外物何须更固留。
皁白从来憎了了,登临且复送悠悠。
嗣宗痛饮图南睡,万身输君此一筹。

Pronunciation

chǐ fā

mù jìng qīn xún suì yuè qiú , chǐ yáo fā tuō yòu jīng qiū 。
cǐ shēn yào shì guī shuāi xiè , wài wù hé xū gēng gù liú 。
zào bái cóng lái zēng liǎo liǎo , dēng lín qiě fù sòng yōu yōu 。
sì zōng tòng yǐn tú nán shuì , wàn shēn shū jūn cǐ yī chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.