Traditional

齒發嘆

樂天悲脫發,退之嘆墮齒;吾年垂九十,此事已晚矣。
發脫妨危冠,齒墮廢大嚼,晨興對清鏡,何以慰寂寞?
造物本無心,豈欲使汝衰。
曷不望長空,兩曜無停時!

Simplified

齿发叹

乐天悲脱发,退之叹堕齿;吾年垂九十,此事已晚矣。
发脱妨危冠,齿堕废大嚼,晨兴对清镜,何以慰寂寞?
造物本无心,岂欲使汝衰。
曷不望长空,两曜无停时!

Pronunciation

chǐ fā tàn

lè tiān bēi tuō fā , tuì zhī tàn duò chǐ û wú nián chuí jiǔ shí , cǐ shì yǐ wǎn yǐ 。
fā tuō fáng wēi guān , chǐ duò fèi dà jiáo , chén xīng duì qīng jìng , hé yǐ wèi jì mò ?
zào wù běn wú xīn , qǐ yù shǐ rǔ shuāi 。
hé bù wàng cháng kōng , liǎng yào wú tíng shí !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.