Traditional

齒落

昔聞少陵翁,皓首惜墮齒。
退之更可憐,至謂豁可恥。
放翁獨不然,頑頓世無比,齒搖忽脫去,取視乃大喜。
譬如大木拔,豈有再安理。
咀嚼浩無妨,更覺彘肩美。

Simplified

齿落

昔闻少陵翁,皓首惜堕齿。
退之更可怜,至谓豁可耻。
放翁独不然,顽顿世无比,齿摇忽脱去,取视乃大喜。
譬如大木拔,岂有再安理。
咀嚼浩无妨,更觉彘肩美。

Pronunciation

chǐ luò

xī wén shǎo líng wēng , hào shǒu xī duò chǐ 。
tuì zhī gēng kě lián , zhì wèi huō kě chǐ 。
fàng wēng dú bù rán , wán dùn shì wú bǐ , chǐ yáo hū tuō qù , qǔ shì nǎi dà xǐ 。
pì rú dà mù bá , qǐ yǒu zài ān lǐ 。
jǔ jiáo hào wú fáng , gēng jué zhì jiān měi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.