Traditional

齒落辭

嗟嗟乎雙齒,自吾有之爾,俾爾嚼肉咀蔬,銜杯漱水;豐吾膚革,滋吾血髓;從幼逮老,勤亦至矣。
幸有輔車,非無龂齶。
胡然舍我,一旦雙落。
齒雖無情,吾豈無情。
老與齒別,齒隨涕零。
我老日來,爾去不回。
嗟嗟乎雙齒,孰謂而來哉,孰謂而去哉?
齒不能言,請以意宣。
為口中之物,忽乎六十余年。
昔君之壯也,血剛齒堅;今君之老矣,血衰齒寒。
輔車龂齶,日削月朘。
上參差而下卼臲,曾何足以少安。
嘻,君其聽哉:女長辭姥,臣老辭主。
發衰辭頭,葉枯辭樹。
物無細大,功成者去。
君何嗟嗟,獨不聞諸道經:我身非我有也,蓋天地之委形;君何嗟嗟,又不聞諸佛說:是身如浮雲,須臾變滅。
由是而言,君何有焉?
所宜委百骸而順萬化,胡為乎嗟嗟於一牙一齒之間。
吾應曰:吾過矣,爾之言然。

Simplified

齿落辞

嗟嗟乎双齿,自吾有之尔,俾尔嚼肉咀蔬,衔杯漱水;丰吾肤革,滋吾血髓;从幼逮老,勤亦至矣。
幸有辅车,非无龂齶。
胡然舍我,一旦双落。
齿虽无情,吾岂无情。
老与齿别,齿随涕零。
我老日来,尔去不回。
嗟嗟乎双齿,孰谓而来哉,孰谓而去哉?
齿不能言,请以意宣。
为口中之物,忽乎六十余年。
昔君之壮也,血刚齿坚;今君之老矣,血衰齿寒。
辅车龂齶,日削月朘。
上参差而下卼臲,曾何足以少安。
嘻,君其听哉:女长辞姥,臣老辞主。
发衰辞头,叶枯辞树。
物无细大,功成者去。
君何嗟嗟,独不闻诸道经:我身非我有也,盖天地之委形;君何嗟嗟,又不闻诸佛说:是身如浮云,须臾变灭。
由是而言,君何有焉?
所宜委百骸而顺万化,胡为乎嗟嗟于一牙一齿之间。
吾应曰:吾过矣,尔之言然。

Pronunciation

chǐ luò cí

jiē jiē hū shuāng chǐ , zì wú yǒu zhī ěr , bǐ ěr jiáo ròu jǔ shū , xián bēi shù shuǐ û fēng wú fū gé , zī wú xuè suǐ û cóng yòu dài lǎo , qín yì zhì yǐ 。
xìng yǒu fǔ chē , fēi wú yín è 。
hú rán shè wǒ , yī dàn shuāng luò 。
chǐ suī wú qíng , wú qǐ wú qíng 。
lǎo yǔ chǐ bié , chǐ suí tì líng 。
wǒ lǎo rì lái , ěr qù bù huí 。
jiē jiē hū shuāng chǐ , shú wèi ér lái zāi , shú wèi ér qù zāi ?
chǐ bù néng yán , qǐng yǐ yì xuān 。
wéi kǒu zhōng zhī wù , hū hū liù shí yú nián 。
xī jūn zhī zhuàng yě , xuè gāng chǐ jiān û jīn jūn zhī lǎo yǐ , xuè shuāi chǐ hán 。
fǔ chē yín è , rì xiāo yuè juān 。
shàng cān chà ér xià wù niè , zēng hé zú yǐ shǎo ān 。
xī , jūn qí tīng zāi : nǚ cháng cí mǔ , chén lǎo cí zhǔ 。
fā shuāi cí tóu , yè kū cí shù 。
wù wú xì dà , gōng chéng zhě qù 。
jūn hé jiē jiē , dú bù wén zhū dào jīng : wǒ shēn fēi wǒ yǒu yě , gài tiān dì zhī wěi xíng û jūn hé jiē jiē , yòu bù wén zhū fó shuō : shì shēn rú fú yún , xū yú biàn miè 。
yóu shì ér yán , jūn hé yǒu yān ?
suǒ yí wěi bǎi hái ér shùn wàn huà , hú wéi hū jiē jiē yú yī yá yī chǐ zhī jiān 。
wú yīng yuē : wú guò yǐ , ěr zhī yán rán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.