Traditional

齲齒

人生天地間,本非金石堅,況復歷歲久,蠹壞無復全。
齲齒雖小疾,頗解妨食眠,昨暮作尤劇,頰輔相釣聯。
欲起嬾衣裳,欲睡目了然,恨不棄殘骸,蛻去如蛇蟬。
或當學金丹,揮手淩雲煙,逢師定悠悠,丹成在何年?

Simplified

龋齿

人生天地间,本非金石坚,况复历岁久,蠹坏无复全。
龋齿虽小疾,颇解妨食眠,昨暮作尤剧,颊辅相钓联。
欲起嬾衣裳,欲睡目了然,恨不弃残骸,蜕去如蛇蝉。
或当学金丹,挥手凌云烟,逢师定悠悠,丹成在何年?

Pronunciation

qǔ chǐ

rén shēng tiān dì jiān , běn fēi jīn shí jiān , kuàng fù lì suì jiǔ , dù huài wú fù quán 。
qǔ chǐ suī xiǎo jí , pō jiě fáng shí mián , zuó mù zuò yóu jù , jiá fǔ xiāng diào lián 。
yù qǐ lǎn yī cháng , yù shuì mù liǎo rán , hèn bù qì cán hái , tuì qù rú shé chán 。
huò dāng xué jīn dān , huī shǒu líng yún yān , féng shī dìng yōu yōu , dān chéng zài hé nián ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.