Traditional

龍與寺吊少陵先生寓居

中原草草失承平,戍火胡塵到兩京。
扈蹕老臣身萬裏,天寒來此聽江聲。

Simplified

龙与寺吊少陵先生寓居

中原草草失承平,戍火胡尘到两京。
扈跸老臣身万里,天寒来此听江声。

Pronunciation

lóng yǔ sì diào shǎo líng xiān shēng yù jū

zhōng yuán cǎo cǎo shī chéng píng , shù huǒ hú chén dào liǎng jīng 。
hù bì lǎo chén shēn wàn lǐ , tiān hán lái cǐ tīng jiāng shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.