Traditional

龍掛

成都六月天大風,發屋動地聲勢雄。
黑雲崔嵬行風中,凜如鬼神塞虛空,霹靂迸火射地紅。
上帝有命起伏龍,龍尾不卷曳天東。
壯哉雨點車軸同,山摧江溢路不通,連根拔出千尺松。
未言為人作年豐,偉觀一洗芥蔕胸。

Simplified

龙挂

成都六月天大风,发屋动地声势雄。
黑云崔嵬行风中,凛如鬼神塞虚空,霹雳迸火射地红。
上帝有命起伏龙,龙尾不卷曳天东。
壮哉雨点车轴同,山摧江溢路不通,连根拔出千尺松。
未言为人作年丰,伟观一洗芥蔕胸。

Pronunciation

lóng guà

chéng dū liù yuè tiān dà fēng , fā wū dòng dì shēng shì xióng 。
hēi yún cuī wéi xíng fēng zhōng , lǐn rú guǐ shén sāi xū kōng , pī lì bèng huǒ shè dì hóng 。
shàng dì yǒu mìng qǐ fú lóng , lóng wěi bù juàn yè tiān dōng 。
zhuàng zāi yǔ diǎn chē zhóu tóng , shān cuī jiāng yì lù bù tōng , lián gēn bá chū qiān chǐ sōng 。
wèi yán wéi rén zuò nián fēng , wěi guān yī xǐ jiè dì xiōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.