Traditional

龍昌寺荷池

冷碧新秋水,殘紅半破蓮。
從來寥落意,不似此池邊。

Simplified

龙昌寺荷池

冷碧新秋水,残红半破莲。
从来寥落意,不似此池边。

Pronunciation

lóng chāng sì hé chí

lěng bì xīn qiū shuǐ , cán hóng bàn pò lián 。
cóng lái liáo luò yì , bù sì cǐ chí biān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.