Traditional

龍朔中酒令

子母相去離,連臺拗倒。

Simplified

龙朔中酒令

子母相去离,连台拗倒。

Pronunciation

lóng shuò zhōng jiǔ líng

zǐ mǔ xiāng qù lí , lián tái ǎo dǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.