Traditional

龍洞

峭崖磨天如立壁,柟根橫走松倒植。
呀然一岫驚倒人,空洞坡阤三百尺。
幽陰宜為異物托,角爪痕存猶可識。
想當蟠蟄未奮時,腥風逼人雲觸石。
一朝偶為旱歲起,卷海作雨飛霹靂。
向來伊呂正如此,莘渭千年有遺跡。
我欲酌酒招蜿蜒,安用辛苦常行天;太平海內多豐年,歸來故祠聽管弦。

Simplified

龙洞

峭崖磨天如立壁,柟根横走松倒植。
呀然一岫惊倒人,空洞坡阤三百尺。
幽阴宜为异物托,角爪痕存犹可识。
想当蟠蛰未奋时,腥风逼人云触石。
一朝偶为旱岁起,卷海作雨飞霹雳。
向来伊吕正如此,莘渭千年有遗迹。
我欲酌酒招蜿蜒,安用辛苦常行天;太平海内多丰年,归来故祠听管弦。

Pronunciation

lóng dòng

qiào yá mó tiān rú lì bì , nán gēn héng zǒu sōng dǎo zhí 。
yā rán yī xiù jīng dǎo rén , kōng dòng pō tuó sān bǎi chǐ 。
yōu yīn yí wéi yì wù tuō , jiǎo zhǎo hén cún yóu kě shí 。
xiǎng dāng pán zhé wèi fèn shí , xīng fēng bī rén yún chù shí 。
yī zhāo ǒu wéi hàn suì qǐ , juàn hǎi zuò yǔ fēi pī lì 。
xiàng lái yī lǚ zhèng rú cǐ , shēn wèi qiān nián yǒu yí jì 。
wǒ yù zhuó jiǔ zhāo wān yán , ān yòng xīn kǔ cháng xíng tiān û tài píng hǎi nèi duō fēng nián , guī lái gù cí tīng guǎn xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.