Traditional

龍湫歌

環湫巨木老不花,奫淪千尺龍所家。
爪痕入木欲數寸,觀者心掉不敢嘩。
去年大旱綿千裏,禾不立苗麥垂死。
林神社鬼無奈何,老龍欠身徐一起。
隆隆之雷浩浩風,倒卷江水傾虛空。
鱗間出火作飛電,金蛇夜掣屠雲中。
明朝父老來賽雨,大巫吹簫小巫舞。
祠門人散月娟娟,龍歸抱珠湫底眠。

Simplified

龙湫歌

环湫巨木老不花,奫沦千尺龙所家。
爪痕入木欲数寸,观者心掉不敢哗。
去年大旱绵千里,禾不立苗麦垂死。
林神社鬼无奈何,老龙欠身徐一起。
隆隆之雷浩浩风,倒卷江水倾虚空。
鳞间出火作飞电,金蛇夜掣屠云中。
明朝父老来赛雨,大巫吹箫小巫舞。
祠门人散月娟娟,龙归抱珠湫底眠。

Pronunciation

lóng qiū gē

huán qiū jù mù lǎo bù huā , yūn lún qiān chǐ lóng suǒ jiā 。
zhǎo hén rù mù yù shù cùn , guān zhě xīn diào bù gǎn huá 。
qù nián dà hàn mián qiān lǐ , hé bù lì miáo mài chuí sǐ 。
lín shén shè guǐ wú nài hé , lǎo lóng qiàn shēn xú yī qǐ 。
lóng lóng zhī léi hào hào fēng , dǎo juàn jiāng shuǐ qīng xū kōng 。
lín jiān chū huǒ zuò fēi diàn , jīn shé yè chè tú yún zhōng 。
míng zhāo fù lǎo lái sài yǔ , dà wū chuī xiāo xiǎo wū wǔ 。
cí mén rén sàn yuè juān juān , lóng guī bào zhū qiū dǐ mián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.