Traditional

龍潭(一作僧應物詩)

激石懸流雪滿灣,九龍潛處野雲閑。
欲行甘雨四天下,且隱澄潭一頃間。
浪引浮槎依北岸,波分晚日見東山。
垂髯儻遇穆王駕,閬苑周流應未還。

Simplified

龙潭(一作僧应物诗)

激石悬流雪满湾,九龙潜处野云闲。
欲行甘雨四天下,且隐澄潭一顷间。
浪引浮槎依北岸,波分晚日见东山。
垂髯傥遇穆王驾,阆苑周流应未还。

Pronunciation

lóng tán ( yī zuò sēng yīng wù shī )

jī shí xuán liú xuě mǎn wān , jiǔ lóng qián chǔ yě yún xián 。
yù xíng gān yǔ sì tiān xià , qiě yǐn chéng tán yī qǐng jiān 。
làng yǐn fú chá yī běi àn , bō fēn wǎn rì jiàn dōng shān 。
chuí rán tǎng yù mù wáng jià , làng yuàn zhōu liú yīng wèi huán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.