Traditional

龍瑞

多年不蹋陽明路,今日重來院院行。
好在千秋馮觀主,修廊一見眼偏明。

Simplified

龙瑞

多年不蹋阳明路,今日重来院院行。
好在千秋冯观主,修廊一见眼偏明。

Pronunciation

lóng ruì

duō nián bù tà yáng míng lù , jīn rì zhòng lái yuàn yuàn xíng 。
hǎo zài qiān qiū féng guān zhǔ , xiū láng yī jiàn yǎn piān míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.