Traditional

龍眠畫馬

國家一從失西陲,年年買馬西南夷。
瘴鄉所產非權奇,邊頭歲入幾番皮。
崔嵬瘦骨帶火印,離立欲不禁風吹。
圉人太仆空列位,龍媒汗血來何時?
李公太平官京師,立仗慣見渥窪姿。
斷縑歲久墨色暗,逸氣尚若不可羈。
賞奇好古自一癖,感事憂國空余悲。
嗚呼,安得毛骨若此三千疋,銜枚夜度桑乾磧!

Simplified

龙眠画马

国家一从失西陲,年年买马西南夷。
瘴乡所产非权奇,边头岁入几番皮。
崔嵬瘦骨带火印,离立欲不禁风吹。
圉人太仆空列位,龙媒汗血来何时?
李公太平官京师,立仗惯见渥洼姿。
断缣岁久墨色暗,逸气尚若不可羁。
赏奇好古自一癖,感事忧国空余悲。
呜呼,安得毛骨若此三千疋,衔枚夜度桑乾碛!

Pronunciation

lóng mián huà mǎ

guó jiā yī cóng shī xī chuí , nián nián mǎi mǎ xī nán yí 。
zhàng xiāng suǒ chǎn fēi quán qí , biān tóu suì rù jī fān pí 。
cuī wéi shòu gǔ dài huǒ yìn , lí lì yù bù jīn fēng chuī 。
yǔ rén tài pū kōng liè wèi , lóng méi hàn xuè lái hé shí ?
lǐ gōng tài píng guān jīng shī , lì zhàng guàn jiàn wò wā zī 。
duàn jiān suì jiǔ mò sè àn , yì qì shàng ruò bù kě jī 。
shǎng qí hǎo gǔ zì yī pǐ , gǎn shì yōu guó kōng yú bēi 。
wū hū , ān dé máo gǔ ruò cǐ sān qiān pǐ , xián méi yè dù sāng qián qì !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.