Traditional

龍花寺主家小尼

頭青眉眼細,十四女沙彌。
夜靜雙林怕,春深一食饑。
步慵行道困,起晚誦經遲。
應似仙人子,花宮未嫁時。

Simplified

龙花寺主家小尼

头青眉眼细,十四女沙弥。
夜静双林怕,春深一食饥。
步慵行道困,起晚诵经迟。
应似仙人子,花宫未嫁时。

Pronunciation

lóng huā sì zhǔ jiā xiǎo ní

tóu qīng méi yǎn xì , shí sì nǚ shā mí 。
yè jìng shuāng lín pà , chūn shēn yī shí jī 。
bù yōng xíng dào kùn , qǐ wǎn sòng jīng chí 。
yīng sì xiān rén zǐ , huā gōng wèi jià shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.