Traditional

龍鍾

龍鍾一老寄荒村,鼎食山棲久已分。
平日氣吞雲夢澤,暮年緣在武夷君。
搶榆敢羨垂天翼,倚市從嗤刺繡文。
幸有筆床茶竈在,孤舟更入剡溪雲。

Simplified

龙锺

龙锺一老寄荒村,鼎食山栖久已分。
平日气吞云梦泽,暮年缘在武夷君。
抢榆敢羡垂天翼,倚市从嗤刺绣文。
幸有笔床茶灶在,孤舟更入剡溪云。

Pronunciation

lóng zhōng

lóng zhōng yī lǎo jì huāng cūn , dǐng shí shān qī jiǔ yǐ fēn 。
píng rì qì tūn yún mèng zé , mù nián yuán zài wǔ yí jūn 。
qiǎng yú gǎn xiàn chuí tiān yì , yǐ shì cóng chī cì xiù wén 。
xìng yǒu bǐ chuáng chá zào zài , gū zhōu gēng rù yǎn xī yún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.