Traditional

龍門下作

龍門澗下濯塵纓,擬作閑人過此生。
筋力不將諸處用,登山臨水詠詩行。

Simplified

龙门下作

龙门涧下濯尘缨,拟作闲人过此生。
筋力不将诸处用,登山临水咏诗行。

Pronunciation

lóng mén xià zuò

lóng mén jiàn xià zhuó chén yīng , nǐ zuò xián rén guò cǐ shēng 。
jīn lì bù jiāng zhū chǔ yòng , dēng shān lín shuǐ yǒng shī xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.