Traditional

龍門八詠·石樓

隱隱見花閣,隔河映青林。
水田秋雁下,山寺夜鐘深。
寂寞群動息,風泉清道心。

Simplified

龙门八咏·石楼

隐隐见花阁,隔河映青林。
水田秋雁下,山寺夜钟深。
寂寞群动息,风泉清道心。

Pronunciation

lóng mén bā yǒng · shí lóu

yǐn yǐn jiàn huā gé , gé hé yìng qīng lín 。
shuǐ tián qiū yàn xià , shān sì yè zhōng shēn 。
jì mò qún dòng xī , fēng quán qīng dào xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.