Traditional

龍門八詠·遠公龕

松路向精舍,花龕歸老僧。
閑雲隨錫杖,落日低金繩。
入夜翠微裏,千峰明一燈。

Simplified

龙门八咏·远公龛

松路向精舍,花龛归老僧。
闲云随锡杖,落日低金绳。
入夜翠微里,千峰明一灯。

Pronunciation

lóng mén bā yǒng · yuǎn gōng kān

sōng lù xiàng jīng shè , huā kān guī lǎo sēng 。
xián yún suí xī zhàng , luò rì dī jīn shéng 。
rù yè cuì wēi lǐ , qiān fēng míng yī dēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.