Traditional

龍門八詠·闕口

秋山日搖落,秋水急波瀾。
獨見魚龍氣,長令煙雨寒。
誰窮造化力,空向兩崖看。

Simplified

龙门八咏·阙口

秋山日摇落,秋水急波澜。
独见鱼龙气,长令烟雨寒。
谁穷造化力,空向两崖看。

Pronunciation

lóng mén bā yǒng · què kǒu

qiū shān rì yáo luò , qiū shuǐ jí bō lán 。
dú jiàn yú lóng qì , cháng líng yān yǔ hán 。
shuí qióng zào huà lì , kōng xiàng liǎng yá kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.