Traditional

龍門洞

我來香積寺,清晨歷龍門。
孤峰撐蒼昊,大壑裂厚坤。
古穴吹腥風,峭壁掛爪痕。
水浮石楠花,崖絡菖蒲根。
橫策意未饜,褰裳探其源。
絕境豈可名,恨我詩語煩。
須臾蒼雲合,便恐白雨翻。
東走得平野,萬裏扶桑暾。

Simplified

龙门洞

我来香积寺,清晨历龙门。
孤峰撑苍昊,大壑裂厚坤。
古穴吹腥风,峭壁挂爪痕。
水浮石楠花,崖络菖蒲根。
横策意未餍,褰裳探其源。
绝境岂可名,恨我诗语烦。
须臾苍云合,便恐白雨翻。
东走得平野,万里扶桑暾。

Pronunciation

lóng mén dòng

wǒ lái xiāng jī sì , qīng chén lì lóng mén 。
gū fēng chēng cāng hào , dà hè liè hòu kūn 。
gǔ xué chuī xīng fēng , qiào bì guà zhǎo hén 。
shuǐ fú shí nán huā , yá luò chāng pú gēn 。
héng cè yì wèi yàn , qiān cháng tàn qí yuán 。
jué jìng qǐ kě míng , hèn wǒ shī yǔ fán 。
xū yú cāng yún hé , biàn kǒng bái yǔ fān 。
dōng zǒu dé píng yě , wàn lǐ fú sāng tūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.