Traditional

龍門送別皇甫澤州赴任、韋山人南遊

隼旟歸洛知何日,鶴駕還嵩莫過春。
惆悵香山雲水冷,明朝便是獨遊人。

Simplified

龙门送别皇甫泽州赴任、韦山人南游

隼旟归洛知何日,鹤驾还嵩莫过春。
惆怅香山云水冷,明朝便是独游人。

Pronunciation

lóng mén sòng bié huáng fǔ zé zhōu fù rèn b wéi shān rén nán yóu

sǔn yú guī luò zhī hé rì , hè jià huán sōng mò guò chūn 。
chóu chàng xiāng shān yún shuǐ lěng , míng zhāo biàn shì dú yóu rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.