Traditional

龜堂一隅開窗設榻為小憩之地

栟櫚薝蔔障斜陽,旋置臨階八尺床。
小展窗扉無大費,略加苫蓋有余涼。
老來愈覺歲時速,夢裹不知途路長。
試問神遊向何處?
月明揮榜上瀟湘。

Simplified

龟堂一隅开窗设榻为小憩之地

栟榈薝卜障斜阳,旋置临阶八尺床。
小展窗扉无大费,略加苫盖有余凉。
老来愈觉岁时速,梦裹不知途路长。
试问神游向何处?
月明挥榜上潇湘。

Pronunciation

guī táng yī yú kāi chuāng shè tà wéi xiǎo qì zhī dì

bēn lǘ zhān bǔ zhàng xié yáng , xuán zhì lín jiē bā chǐ chuáng 。
xiǎo zhǎn chuāng fēi wú dà fèi , l lǎo lái yù jué suì shí sù , mèng guǒ bù zhī tú lù cháng 。
shì wèn shén yóu xiàng hé chǔ ?
yuè míng huī bǎng shàng xiāo xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.